List of active policies

Name Type User consent
Personvernerklæring Site policy All users

Summary

 

Full policy

Personvern og behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for kurs.merkompetanse.no. Digidrift as (Org. nr. 921903499) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn i forbindelse med våre forretningsmessige aktiviteter. Denne erklæringen gjelder i forbindelse med behandling av personopplysninger om brukere av applikasjonen kurs.merkompetanse.no.

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig/databehandler: Digidrift as

 • Daglig leder Erling Rønnekleiv
 • Brugata 4
 • 3825 Lunde
 • +47 99166419
 • support@merkompetanse.no, 


Personopplysninger som behandles

Personer med adressesperre kode 6 eller "strengt fortrolig adresse" innebærer at opplysninger om adressen ikke skal utleveres til noen. Disse skal derfor ikke bruke MERkompetanse.

Vi behandler følgende personopplysninger om deg, som et resultat av din tilgang til og faktisk bruk av applikasjonen:

 • Brukerinformasjon:
  • Brukernavn
  • E-postadresse
 • Hvilke kurs eller kompetansetiltak du er påmeldt, er i ferd med å gjennomføre eller har fullført.

I tillegg registrerer vi data om din bruk av applikasjonen. Det skjer dels gjennom bruk av «cookies», informasjonskapsler, og dels gjennom å logge endringer du gjør i forbindelse med din bruk av applikasjonen.Informasjonskapslene brukes til å sikre at applikasjonen fungerer korrekt (såkalte «session cookies») samt som grunnlag for analyse av bruksmønstre, som brukes til å utvikle og forbedre applikasjonen. I alle nettlesere er det mulig å få innsyn i hvilke informasjonskapsler applikasjonen bruker.


Formål med behandlingen

Vi behandler dine personlige opplysninger til følgende formål:

Som kurstilbyder logger vi alle aktiviteter du gjør knyttet til påmelding, gjennomføring og fullføring av kompetansetiltak du skal gjennomføre knyttet til din rolle som kursdeltaker.

Rettsgrunnlaget for denne behandlingen følger av: Personopplysningsloven, artikkel 6.1.a: Samtykke


Legitime interesser som ivaretas med behandlingen

Behandling av personopplysninger etter artikkel 6.1.a, knytter seg til minimumsbehov av registrering og bruk av opplysninger for å kunne utstede personlig kursbevis for gjennomførte kurs eller kompetansetiltak.


Mottakere/kategori av mottakere av opplysninger

Dine personopplysninger kan bli tilgjengelig for følgende mottakere:

 • eFaktor as, som utvikler og vedlikeholder applikasjonen
 • Telemark kompetanse as, som bistår med utvikling, produksjon av kurs og opplæring i bruk av applikasjonen
 • Checkin, som leverer påmeldings- og betalingsløsning til kurs.merkompetanse.no
 • Kurstilbydere som leverer kurs gjennom kurs.merkompetanse.no
 • Arbeidsgiveren din, dersom arbeidsgiveren abonnerer på et eget område  hos kurs.merkompetanse.no

Digidrift as har inngått databehandleravtale med alle nevnte tjenesteleverandører for å sikre en ryddig og ansvarlig behandling av personopplysningene.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men behandlingsansvarlig/databehandler kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av tjenesten. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig/databehandler.

Hvordan opplysningene innhentes

Dine personopplysninger registreres enten av den som er systemansvarlig  for applikasjonen, herunder rettighet til å legge til, endre og slette brukere, eller av deg selv.

Lagring og sletting av opplysninger

Alle data lagres i applikasjonens driftsmiljø - en database hos serverleverandøren Basefarm. 

Sletting av opplysninger

Alle brukere har "Slett min brukerkonto" på profilsiden. Brukeren kan her selv be om at brukeren blir slettet

Du har rett til å be om å få slettet opplysninger om deg og din aktivitet på kurs.merkompetanse.no. I de tilfeller du gjennomfører kompetansetiltak som ansatt hos din arbeidsgiver, vil arbeidsgiver ha rett til å oppbevare disse opplysningene i form av rapporter, så lenge disse er nødvendige for å dokumentere at arbeidsgiver overholder sine forpliktelser overfor myndigheter, kunder eller tariffparter. Du har selv mulighet til å melde deg av kurs som du selv har meldt deg på, så lenge kurset ikke er fullført. Da vil opplysninger om den kursaktiviteten bli slettet. Dersom du ønsker å slette rapporter for fullførte kurs og dine brukeropplysninger, må du be systemadministrator om å bli slettet ved å sende skriftlig melding til support. 

Administrator for din organisasjon har etablert rutiner for sletting av brukere. Der andre rutiner ikke er gjeldende, vil brukere som har vært inaktive i mer enn 6 måneder bli slettet.

Rettigheter

Du har etter Personopplysningsloven/GDPR en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av personopplysningene vi har om deg. Hvis du vil bruke disse rettighetene må du kontakte oss.

Retten til å trekke tilbake samtykke

Du har til enhver tid rett til å trekke et gitt samtykke tilbake. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss. Hvis du velger å trekke ditt samtykke tilbake, påvirker det ikke lovligheten av behandlingen av dine personopplysninger på bakgrunn av ditt tidligere gitte samtykke og opp til tidspunktet for tilbaketrekkingen. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Rett til å se opplysninger (innsynsrett)

Du har rett til å få innsikt i de opplysninger som vi behandler om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger.

Rett til beriktigelse (retting av data som er feil)

Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg rettet.

Rett til sletting

I særlige tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg, innen tidspunktet for de alminnelige generelle sletterutinene.

Rett til begrensning av behandling

Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, må vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å verne en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innsigelse

Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelse mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelse mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.

Rett til å transmittere opplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysninger fra én dataansvarlig til en annen uten hindring. Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.no.

Dersom du mener at behandlingsansvarlig ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.